Zawiadomienie

o czynnościach związanych z pozyskiwaniem informacji o budynkach.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Zawoja.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w związku z przystąpieniem Gminy Zawoja do projektu pn. ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej istnieje możliwość bezpłatnego demontażu oraz składowania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

 

Urząd Gminy w Zawoi zaprasza rolników do uczestnictwa w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Wójt Gminy
Zawoja
 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla
dzieci i młodzieży gminy Zawoja
 

Ogłoszenie

o naborze kandydata na członka do rady nadzorczej

spółki z udziałem Gminy Zawoja

z dnia 9 lutego 2015 roku

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS