Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Do Oferentów

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu: „Utwardzenia terenu pod plac targowy w Zawoi Centrum” działka ewidencyjna nr 2037/17

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

 

„Przedsiębiorca z klimatem”

która odbędzie się

28 Kwietnia 2016 roku

o godz. 9:00

Restauracja Panorama

ul. M. Romanowskiego 6, Nowy Sącz

 

„Przedsiębiorca z klimatem” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna przygotowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

zwołuję

XVIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

KONIUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Starostwo Powiatowe zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom, Powiat Suski będzie się starał o uzyskanie dotacji między innymi na wymianę kotłów i montaż instalacji solarnych.

 

Wzór ankiety, pisma przewodniego, dostępny jest na stronie: http://powiatsuski.pl/pgn-niska-emisja
 

ZAWOJuj śmieci na Babiogórskich Dniach Ziemi!

 

Pierwsze Babiogórskie Dni Ziemi odbędą się w Zawoi na terenie Centrum Górskiego Korona Ziemi w dniach 22-23.04 2016 roku. Organizatorem jest Centrum Górskie Korona Ziemi oraz Hotel Jawor. Partnerami wydarzenia są: Gmina Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury, Babiogórski Park Narodowy, Lasy Państwowe oraz Zawojskie Stowarzyszenie Lasów Prywatnych a dodatkowe atrakcje w formie warsztatów zapewni Pracowania „Cacane Patchworki” oraz Nordfit – Nordic Walking i Fitness.

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 06:00 dnia 14.04.2016 do godz. 06:00 dnia 15.04.2016

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 45 mm do 60 mm.

Urząd Gminy Zawoja informuje, że odpady wielkogabarytowe odbierane będą w poszczególnych sołectwach razem ze zbiórką odpadów zmieszanych i segregowanych.

Zbiórka rozpocznie się od 18 do 27 kwietnia br.

 

- Skawica Sucha Góra – 18 kwiecień

- Zawoja Przysłop, Zawoja Podpolice - 19 kwiecień

- Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 20 kwiecień

- Zawoja Dolna – 21 kwiecień

- Zawoja Górna – 25 kwiecień

- Zawoja Centrum – 26 kwiecień

- Skawica Centrum – 27 kwiecień

 

Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe, po terminie 27 kwietnia, będzie można również bezpłatnie dostarczać na oczyszczalnie ścieków w Zawoi Widły do punktu PSZOK.

Ważna informacja dla Rodziców oraz uczniów.

 

Prosimu o zapozannie się z Regulaminem "Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodieży z terenu Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów stypendiów sportiowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce".

Wnioski należy składać do 30.04.2016 r. w Urzędzie Gminy w Zawoi

 

Do pobrania:

- Regulamin

- Wniosek

Szansa na małe granty dla organizacji z powiatu suskiego i wadowickiego!


Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia rozpoczęło nabór do kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. W programie tym wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS