Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawoja"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )

zwołuję

 

  XLIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Zawoja informuje, że zostaje przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie  dotyczący wsparcia finansowego dla uczniów ,, Pierwszy dzwonek’’ do dnia 30 lipca 2014r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak  informuje o naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym wsparcia finansowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych tj. posiadających 4 i więcej dzieci.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi Centrum do dnia 23 lipca 2014 rok w celu złożenia deklaracji

Nr. telefonu -  33 8775 049  lub  33 8776 660

Zapraszamy do udziału w największym w Europie
wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP
!

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zawoja uprzejmie informuje właścicieli nieruchomości o dokonanie zaległych płatności dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przypomina się, że zaległe płatności podlegają procedurze egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

 

 

 

Adam Skrzypek

Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej

Zawoja,  dnia 9 lipca 2014 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS