Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

 

Urząd Gminy w Zawoi zaprasza rolników do uczestnictwa w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Wójt Gminy
Zawoja
 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla
dzieci i młodzieży gminy Zawoja
 

Ogłoszenie

o naborze kandydata na członka do rady nadzorczej

spółki z udziałem Gminy Zawoja

z dnia 9 lutego 2015 roku

 

Informacja

 

Urząd Gminy Zawoja informuje, że podmiotem odpowiedzialnym w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zawoja jest Marcin Kołodziejczyk prowadzący działalność pn. ANIMAL-VET USŁUGI SANITARNO WETERYNARYJNE- tel.793 777 812.

Sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami należy zgłaszać pod w/w tel.

lub do UG Zawoja ( 033) 87-75-015, 87-75-051, 87-75-006, 87-75-400.

 

 

 

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

i URZĄD GMINY ZAWOJA

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców gminy Zawoja na bezpłatne konsultacje (dyżur) z tematyki pozyskiwania dotacjiz Funduszy Europejskich

termin dyżuru : 12 luty 2015 r.(czwartek) godz. 9.30-15.00

miejsce: Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest :

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Klucz do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zgodnie z zapisem Zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL

 

 

Zarządzenie nr Wt.0050.22.2015
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedzin: kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochronyzwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ratownictwa i ochrony ludności w 2015r.

Urząd Gminy Zawoja informuje, że właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zawoja mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne jak również wielkogabarytowe oraz niebezpieczne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

PUNKTY MIEŚCI SIĘ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWOI WIDŁY

PUNKT CZYNNY JEST W KAŻDĄ SOBOTĘ   OD 800 DO 18 00.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS