Lp.

Zadanie

Wykonawca

Koordynator

1.

Sołectwo Skawica Sucha Góra

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami )

zwołuję

III NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 16 grudnia 2014 roku o godz. 800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

 

APEL W SPRAWIE OSÓB ZAGROŻONYCH SKUTKAMI  ZIMY

Nadchodzą zimowe mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie  ze skutkami mrozów.Nie przechodźmy obojętnie obok tych osób, które w mroźne dni oraz noce przebywają bez dachu nad głową. Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

 Zawoja,  dnia 01.12.2014 r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

               

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Gmina Zawoja  zaprasza do składania oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS