INFORMACJA
50. RAJD ŻUBRÓW

Urząd Gminy Zawoja informuje mieszkańców,iż została zmieniona trasa „50 Jubileuszowego Rajdu Żubrów”(22.10.2016) i  utrudnienia nie będą dotyczyć Zawoi, jak było to wcześniej zapowiadane.

Szkolenie dla Beneficjentów

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 28 października 2016 r. (tj.: piątek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem podbabiogorze@op.pl

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórza” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zawoja W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od 11 października 2016 r. do 03 listopada 2016 r. w formie:

1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zawoja.ug.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307,

c. bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, w godzinach pracy tj. pn – czw. 7.30 -16.00, pt 7.30 -13.30,

2. spotkanie informacyjne w dniu 11.10.2016 r. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury

3. spotkanie informacyjne w dniu 12.10.2016 r. o godz. 17.00 w małej Sali Gimnastycznej w budynku szkoły w Skawicy Centrum

4.warsztaty 18.10.2016 r. o godz. 17.00 w małej Sali Gimnastycznej w budynku szkoły w Skawicy Centrum

5. ustnie w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 12

6. wywiady pogłębione od 17.10.2016 r. do 21.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr Wt.0050.209.2016

Wójta Gminy Zawoja

z dnia 10 października 2016 r.

 

w sprawie:    przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy  Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2017 r.”

 

Służba Celna

ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce
w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 13 października 2016 roku o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Gmina Zawoja informuje, że dnia 5 sierpnia 2016 r. podpisana została umowa

pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Panem Józefem Pilchem, zwanym dalej „Wojewodą

a

Gminą Zawoja reprezentowaną przez Pana Marcina Pająka - Wójta Gminy Zawoja, zwaną

w treści umowy „Beneficjentem dotacji”.

Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nadania honorowych tytułów w 2016 roku:

·        Honorowy Obywatel Gminy Zawoja

·        Zasłużony dla Gminy Zawoja

·        Człowiek Roku Gminy Zawoja

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja pisemnie do 19 października 2016 roku .

Zasady zgłaszania kandydatów zostały określone w Regulaminie szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja (Załącznik nr 3 do statutu Gminy Zawoja).

Przewodniczący Kapituły

Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

dr inż. Sławomir Kudzia
 

Zarządzenie nr Wt.0050.207.2016

Wójta Gminy Zawoja

z dnia 27.09.2016r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE Z DNIA 26.09.2016r.

O PRZETARGU PISEMNYM  NA NAJEM  LOKALI O POWIERZCHNI 250 m2 Z PRZEZNACZENIEM
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ I HANDLOWEJ ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ
W BUDYNKU KS „WATRA” ZAWOJA W ZAWOI CENTRUM

 

Ludowy Klub Sportowy „WATRA” Zawoja  zaprasza do składania ofert na najem lokali o pow. 250 m2  wraz z dostępem do mediów (woda. prąd) znajdujących  się w Zawoi Centrum (34-222 Zawoja 2075)

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS