Zawoja jako miejsce markowe

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiet i ocenę zaproponowanych dla Zawoi rozwiązań i kierunków rozwoju w kontekście budowania MARKI MIEJSCA. Czekamy na Państwa opinie, sugestie i propozycje.

 

Link do ankiety:

https://wspoldecydujemy.pl/gmina-zawoja/ankieta/zawoja-jako-miejsce-markowe-zapraszamy-do-dyskusji/wypelnij

 

 

Dziękujemy za wypełnienie  ankiety!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr  SG.042.1.1.2016

 

z dnia 28..01.2016r. dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15, 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W piątek 29 stycznia 2016 r. kończy się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 26.01.2016 do godz. 20:00 dnia 28.01.2016

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C we wtorek rano do 5°C w środę i czwartek oraz opady deszczu do 4 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h, z kierunków zachodnich.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. )

zwołuję

XVI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

FIO Małopolska Lokalnie: Możesz zdobyć 5000 złotych na lokalną inicjatywę

 

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji

NABÓR WNIOSKÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Termin składania wniosków do dnia 01.02.2016 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do siedziby Funduszu). Wnioski należy składać bezpośrednio w WFOŚIGW w Krakowie.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

                                                                                                                                           

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS