Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 28.02.2017 do godz. 18:00 dnia 28.02.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Konsultacje odbędą się na zebraniu wiejskim w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 18°° w sali budynku Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.20.2017.KM

Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 do godz. 10:30 dnia 22.02.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano 20.02.2017 do 3°C w dzień. Nocą 20/21.02.2017 i 21/22.02.2017 temperatura wyniesie około 1°C, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4°C.

Jednocześnie w nocy 20/21.02.2017 i w dzień 21.02.2017 prognozuje się opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 22.02.2017 – 24.02.2017r. w budynku Starostwa Powiatowego /ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka/. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 10.02.2017 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 14:30 (zmiana godz. z 13:30)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 10:00

na działkach ewidencyjnych nr 2072/2, 2076/4 i 2319

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 23 lutego 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS