INFORMACJE DLA WYBORCÓW

WYBORY PARLAMENTARNE, WYZNACZONE NA DZIEŃ 25.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

·          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

·          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

T E R M I N A R Z
SPOTKAŃ  RADNYCH  Z  MIESZKAŃCAMI  GMINY  ZAWOJA
NA  LATA  2014 – 2018

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia za pośrednictwem Urzędu wszsytkich Hodowców i Rolników o weryfikacji wpisu ogierów do ksiąg, jak również o przeglądach jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz o opisie słownym i graficznym koni, jak również wydawaniu paszportów dla posiadaczy koni. Szczegóły w załączonym piśmie.

Do pobrania:

- Zawiadomienie

W dniu  23 września  2015 r.  podczas  konferencji  w Krakowie  pn. " Systemowe zmiany  w  funkcjonowaniu polskiego samorządu  terytorialnego" -   IV  konferencji  z cyklu  " Sprawne  Państwo"- Urząd  Gminy  Zawoja otrzymał z rąk  ministra  Andrzeja  Halickiego Certyfikat   Skuteczny  Użytkownik CAF.

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 25.09.2015 do godz. 06:00 dnia 26.09.2015

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: 

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość od 35 mm do 50 mm.

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie § 21 pkt. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r.   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja z późniejszymi zmianami

zwołuję

V SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 1 października 2015 roku o godz. 1500

w Sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 1 października 2015 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie robót rozbiórkowych budynku w Zawoi Centrum (tzw. Domu Książki)

KOMUNIKAT

dotyczący zaległych płatności odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Urząd Gminy Zawoja uprzejmie informuje właścicieli nieruchomości o dokonanie zaległych płatności dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przypomina się, że zaległe płatności podlegają procedurze egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS