MODYFIKACJA

Zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

z dnia 24 sierpnia 2015 r

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016 II”

oraz w związku z zapytaniami Wykonawców dokonano modyfikacji zapytania cenowego poprzez:

  1. uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia dla Zdania (nr części XV.) Parkingi Zawoja Przysłop oraz dla zadania (nr części XVII) Parkingi i Place Skawica

  2. zwiększenie zakresu zapytania cenowego o zadanie (nr części VIII) Chodniki

Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z wystąpieniem długotrwałych okresów bezdeszczowych Wójt Gminy Zawoja zwraca się z apelem do wszytkich użytkowników sieci wodociągowych o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a w szczególności zaniechania mycia samochodów, podlewania zieleni ogrodowej i napełniania basenów wodą uzdatnioną, pobieraną z wodociągów.

 

Wójt Gminy Zawoja

Marcin Pająk

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

X SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 sierpnia 2015 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie § 21 pkt. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r.   w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja z późniejszymi zmianami

zwołuję

IV SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 sierpnia 2015 roku o godz. 1500

w Sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Szanowni Państwo
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014 – 2020 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Gminy Miasta Jordanowa.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU AKTUALIZACJĘ PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAWOJA

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawoja”.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu UrządzeniaLasu osób fizycznych dla Gminy Zawoja, obręb ewidencyjny Skawica.

Wójt Gminy Zawoja zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia2015r. w Urzędzie Gminy Zawoja w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów, położonych w Skawicy, stanowiących własność osób fizycznych

WÓJT GMINY ZAWOJA INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO OBOK SZKOŁY W SKAWICY CENTRUM.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. DZIERŻAWY W/W BUDYNKU MOŻNA UZYSKAĆ:

W URZĘDZIE GMINY ZAWOJA - tel. 33 8775015 w.113 oraz

U SOŁTYSA SOŁECTWA SKALNICA CENTRUM te1.504 083 428

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 1 SKAWICY - tel. 33 8875 309

 

Do pobrania:

- treść ogłoszenia

 

W związku z obchodami  71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 17:00 zostaną włączone na czas jednej minuty syreny alarmowe.

Włączenie syren jest wyrazem pamięci i uhonorowania poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.07.2015 do godz. 20:00 dnia 24.07.2015

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: 
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm 
oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS