Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

zwołuję

XIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów, chodników w sezonie zimowym 2015/2016

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE ODNOWY OBSZARÓW WIEJSKICH

GMINA ZAWOJA

* * *

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Zawoja prowadzi przygotowania do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 – 2020 i przystępuje do opracowania wieloletniego programu rewitalizacji (odnowy) wybranych obszarów gminy, który zostanie przedstawiony radnym do dyskusji i uchwalenia.

Przedmiotem programu będzie:

1/ wskazanie obszarów gminy, które powinny zostać objęte wszechstronnymi działaniami zarówno w zakresie odnowy i poprawy jakości przestrzeni, jak i zagadnień – problemów społecznych,oraz zjawisk gospodarczych)

2/ zaplanowanie i skoordynowanie działań samorządu i innych podmiotów na wybranym obszarze w taki sposób, aby były jak najbardziej efektywne.

 

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:

https://wspoldecydujemy.pl/gmina-zawoja/ankieta/ankieta-dla-mieszkancow-...

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

zwołuję

XIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 26 listopada 2015 roku o godz.  800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej w sprawie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej  2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2  o obowiązku wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane, który zobowiązuje do przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, kontroli okresowej polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ o przeprowadzonej kontroli.

Właściciele lub zarządcy którzy nie poddadzą obiektów budowlanych w ustawowych terminach wyżej wymienionych kontroli, podlegają karze grzywny.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Gminy Zawoja na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

termin dyżuru : 18 listopada 2015 roku (środa)

godz. 9.00-11.30

miejsce: budynek Urzędu Gminy Zawoja, Zawoja 1307.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w związku z utrzymującą się na terenie województwa małopolskiego niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny w dniach od 6 do 20 listopada 2015 . zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno śyjących przeciw wściekliznie.

Więcej informacji w załączniku

Do pobrania

- Treść komunikatu

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

zwołuję

XII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 12 listopada 2015 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Oficjalne wyniki Wyborów do Sejmu na terenie Gminy Zawoja:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/1/0/121508

 

Oficjalne wyniki Wyborów do Senatu na terenie Gminy Zawoja:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/30/121508

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS