„Rozwój e – usług w Gminie Zawoja"

 

 

W ramach konkursu RPMP.02.01.01-IŹ.00-12-022/16 Oś. Priorytetowa 2 CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1.E – administracja  i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Zawoja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  pn. „ Rozwój e – usług w Gminie Zawoja” w kwocie 560.248,06 zł. Całkowita wartość projektu to 772.261,65 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie  w Urzędzie Gminy Zawoja innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz  udostępniającego  licznym odbiorcom kompletnych, aktualnych i zintegrowanych  danych dotyczących  gminy  - jej zasobami, sprawami  obywatelskimi, rozliczeniami finansowymi etc.

 Główne  przesłanki  wdrożenia  opisywanego  systemu to z jednej strony  efektywne wsparcie licznych  procedur, podejmowanych  i przeprowadzanych w  Urzędzie, a z drugiej   to rozwój  elektronicznych  usług publicznych w zakresie  e – administracji oraz zwiększenie  dostępu  obywateli  oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych z dowolnego miejsca  oraz  przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu urząd umożliwi mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom korzystanie z 9 usług publicznych. Ogół  tych usług zapewni mieszkańcom możliwość dokonywania płatności za zobowiązania wobec gminy z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny - osób fizycznych, od nieruchomości, rolny, leśny – osób prawnych) podatku od środków transportowych, opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania. Dodatkowo uruchomione w  ramach projektu zostaną usługi na 5 stopniu dojrzałości, które zapewnią ich użytkownikom funkcjonalności takie  jak: powiadamianie płatników  o istotnych  zdarzeniach związanych z danym  podatkiem, poprzez wiadomości sms, e – mail etc.

Dzięki udostępnieniu w/w usług   zaspokojona zostanie główna potrzeba mieszkańców, przedsiębiorców tj. możliwość elektronicznej komunikacji z Urzędem, możliwość dokonywania rozliczeń w formie elektronicznej oraz uzyskiwanie automatycznych powiadomień o stanie własnych spraw, rozrachunków i zobowiązań wobec Urzędu.

Realizacja projektu pozwoli  ponadto na modernizację infrastruktury technicznej - serwerowni urzędu, zakupu infrastruktury  sprzętowej, utworzenia na terenie Urzędu  Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, zakup licencji systemu e – Urząd, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa  i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa  IT, jak również w ramach projektu przewidziano szkolenia pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu e – usług.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 kwietnia 2018 r.