KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 22.02.2017 – 24.02.2017r. w budynku Starostwa Powiatowego /ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka/. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 10.02.2017 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 1998 roku,
  • urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /np. prawo jazdy/,
  • świadectwo ukończenia szkoły albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Wójtowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin stawiennictwa.