ZAWIADOMIENIE

 

         Zawoja, dnia 16.02.2017r.

RG. 0012.4.3.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 14:30 (zmiana godz. z 13:30)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.       Gospodarowanie dziką zwierzyną na terenie kół łowieckich i BPN.

a)      Dokarmianie dzikiej zwierzyny w okresie zimowym.

b)      Faktyczna liczebność zwierzyny.

c)       Szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę na polach i w lasach oraz związane z tym odszkodowania.

4.       Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446).

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Matyja