OGŁOSZENIE

 

GKI.7031.1.26.2017.KM

Zawoja, dnia 14.03.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.26.2017.KM

- Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

              

2. Zakres usług:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne, poprzez wydzielenie części działek nr ewid. 16357/11, 19289, 19287, 16548/6, 16537/3, 17504/34, 17504/35, 13702/1, 20723/8, 19979/1, 14014/9, 14071, 14037/4, 14037/5, 14093, 14107, 14037/3, 14018, 14229, 14036, 14037/6, 14014/6, 11737, 11768, 11739/2, 11777, 11742/5, 11739/1, 11742/4, 11767/1, 11766/1, 11736/2, 6759/12, 6759/10, 6759/11, 9065/35, 11127/1, 11014/5, 11094/8, 11094/13, 11094/10, 11100/1, 11094/5, 11094/11, 11113, 11110, 11105, 11037/6, 11034/3, 11034/2, 23310/2, 11023/1, 11111, 11114, 11119/1, 11116/1, 9065/26, 6759/13, 20833/11, 20833/8, 20825, 20833/7, 20833/9, 20754/2, 20529/1, 20754/1, 20833/10,  14884/8, 24293, 19963/28, 19967/3, 19984/8, 19986, 24101, 19988/2, 19987, 19984/7, 19982/1, 19984/1, 24102, 14869/1, 14742/1, 14813, 14796/1, 14821, 14820, 14818, 14801, 14787, 14788, 14816, 14814, 14817, 14815, 14812, 14806, 14805, 14862/1, 14800, położonych w Zawoi oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej będącej podstawą wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

3. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.

 
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

4.1 Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 2,
c) Kopie posiadanych uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem),
d) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4.2 Ofertę zawierającą powyższe informacje należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia  20 marzec 2017 r. godz. 10:00 pocztą (oferta musi najpóźniej w tym dniu o tej godzinie zostać doręczona Zamawiającemu, nie decyduje data nadania) lub osobiście do siedziby Zamawiającego – dziennik podawczy. Ofertę należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „  Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.” nie otwierać do godziny 10:30

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
 

a) Cena – 90%

1 %= 1 pkt

cena najniższej oferty
--------------------------- x 90 = ilość punktów dla oferty ocenianej
cena oferty ocenianej
 

b) Termin realizacji – 10 %

1 %= 1 pkt

w terminie do 30 listopada 2017r. –  1 pkt

w terminie do 15 listopada 2017r.-    5 pkt

w terminie do 31 październik 2017r.- 10 pkt

 

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów.

2) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.zawoja.pl

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia : powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży kserokopie posiadanych uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą / osobami posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie rozdziału 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Krystyna Motowidło, tel. 33/ 8775-015 w. 113, e – mail: k.motowidlo@zawoja.ug.pl

 

Informacja z wyboru wykonawcy

 

Do pobrania

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Informacja z otwarcia ofert