OGŁOSZENIE

 

GKI.7031.27.2017.AK

Zawoja, dnia 15.03.2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonania poniższego zamówienia.

 

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Czatoża Piwniczki Markowa" 441074 K  w Zawoi  w km 0+174 " działka nr ewid . 23580, na potoku Urwisko

 

I. W zakresie opracowywania dokumentacji wchodzi:

1.      Projekt budowlanyw zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami.

2.      Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe.

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

4.      Przedmiar robótzawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

5.      Kosztorys inwestorskiopracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6.      Projekt wykonawcze- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.

 

II. Wykonawca ma obowiązek:

1.      Uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

2.      Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane.

3.      Udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy.

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustala termin max. do 31.07.2017 rokuod dnia podpisania umowy, przez co należy rozumieć dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

 

IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

a) Cena – 75%

1 %= 1 pkt

cena najniższej oferty
--------------------------- x 75 = ilość punktów dla oferty ocenianej
cena oferty ocenianej
 

b) Termin realizacji – 25 %

1 %= 1 pkt

w terminie do 31  lipiec 2017r. –  0 pkt

w terminie do 20 lipiec 2017r.-    10 pkt

w terminie do 14 lipiec 2017r.-    25 pkt

 

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów. 

 

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę zawierającą wymagane informacje proszę złożyć do dnia 22.03.2017 r.  do godz. 13.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

–............................ w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

–................................. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zawoja.ug.pl

 

Uwaga

Oferent powinien dokonać wizję w terenie aby zapoznać się ze stanem technicznym istniejącego mostu

 

VI. Oferta musi zawierać:

a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 2,

c) PFU – zał. Nr 3

 

UWAGA

Wykonawcy ubiegający się o udział w postepowaniu powinni dysponować personelem zdolnym do realizacji zamówienia , posiadającym wymagane przez przepisy prawa uprawnienia dla branży drogowej i inżynierii ruchu oraz w specjalności mostowej.

 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

Adama Kurek, tel. 33/ 8775-015 w. 122, e – mail: a.kurek@zawoja.ug.pl

 

VIII. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.zawoja.pl

 

Do pobrania: