OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zawoja

ogłasza nabór wniosków

na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży gminy Zawoja

 

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

2.  Wnioski ( do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl; w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Zawoja  z dnia 07.03.2016 r.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

- informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach i zajmowane miejsca za rok 2016.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

Do pobrania:

  1. Formularz wniosku
  2. UCHWAŁA  NR XVII/158/2016 RADY  GMINY ZAWOJA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie  przyjęcia   Gminnego Programu  Wspierania Uzdolnionych  Dzieci i  Młodzieży  z terenu Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych  oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.