ZAWIADOMIENIE

 

         Zawoja, dnia 14.03.2017r.

RG. 0012.4.4.2017.SBR

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.       Wydanie opinii do projektu uchwały.

4.       Omówienie spraw związanych z programem ograniczenia niskiej emisji w Gminie Zawoja.

5.       Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2016 rok.

6.       Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

7.       Sprawy bieżące.

8.       Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446).

Przewodniczący Komisji

Piotr Matyja