ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 18.04.2017r.

RG. 0012.4.5.2017.SBR

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Sprawy związane z zasadami wyznaczania i obijania drzew w lasach chłopskich oraz planem urządzania lasów w Zawoi.
  4. Temat dofinansowania do kotłów, elektrowni wodnych, fotowoltaiki, solarów i innych.
  5. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – wydanie opinii.
  6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446).

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Matyja