ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia  18.04.2017 r.

RG. 0012.1.10.2017.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. twarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3.  Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
  4. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – wydanie opinii.
  5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski