ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 18 kwietnia 2017 r.

RG. 0012.7.14.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Promocja Gminy Zawoja.
  4. Wnioski, propozycje do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
  5. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – wydanie opinii.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm ).

 

Przewodniczący Komisji

Bogdan Kidoń