ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 20 kwietnia 2017 r.

RG.0002.32.2017.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2017  z dnia 30 marca 2017 r.
 3. Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na  poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 4. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wicestarosty Suskiego w sprawie planowanych inwestycji w Gminie Zawoja na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2015-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zawoja na lata 2017-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zawoja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/307/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi suskiemu na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej.
 13. Przedstawienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji Budżetowej Gminy Zawoja na rok 2017.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Jerzy Pająk