UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

W dniu 21 kwietnia  2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn.” Drzewa i rośliny ozdobne jako poprawa  atrakcyjności Gminy Zawoja”

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 4 maja 2017 r. do godz.10.00, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres:  d.lasa@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

 

Informację  zamieszczono:

·         w Biuletynie  Informacji Publicznej  na stronie UG Zawoja

·         na  tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy  Zawoja

·         na stronie  internetowej  Urzędu Gminy Zawoja 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego