XXXIV SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

Zawoja, dnia 18 maja 2017 r.

RG.0002.34.2017.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz Nr XXXII/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na  poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 5. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat opracowania raportu dotyczącego wstępnej oceny występowania i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Gminie Zawoja.
 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS-u Zawoja za rok 2016.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej i jej Filii w Skawicy za rok 2016.
 10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Zawoja z realizacji programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pożytku publicznego.
 11. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności BCK za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 1580 w Zawoi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru uprawnionego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna – Poręba.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Jerzy Pająk

Opublikowano: 
czwartek, 18 Maj, 2017 - 15:45