ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 12.06.2017 r.

RG. 0012.1.11.2017.SBR

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 czerwca 2017 roku około godz. 9:00 (po sesji nadzwyczajnej)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

  4. Realizacja inwestycji w gminie Zawoja.

  5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski

Opublikowano: 
poniedziałek, 12 Czerwiec, 2017 - 15:15