XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

Zawoja, dnia 12 czerwca 2017 r.

RG.0002.35.2017.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 8 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

  4. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Jerzy Pająk

Opublikowano: 
poniedziałek, 12 Czerwiec, 2017 - 15:15