XXXVI SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

 Zawoja, dnia 22 czerwca 2017 r.

RG.0002.36.2017.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.       Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2017 z dnia 12 maja 2017 r. oraz Nr XXXIV/2017  z dnia 25 maja 2017 r.

4.       Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na  poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.

5.       Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja na temat zaawansowania prac związanych z budową ośrodka edukacyjnego BPN na Morgach.

8.       Przedstawienie opracowania „Strategii Promocji Gminy Zawoja”.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia dr Urszuli Janickiej-Krzywdy Babiogórskiemu Centrum Kultury i nadania statutu Babiogórskiemu Centrum Kultury.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie:stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zawoja na rok 2017 oraz zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawoja.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej poprzez zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Remont istniejących budowli na pot. Jałowiec w km 0+900-1+000 brzeg prawy w m. Zawoja, gm. Zawoja, pow. Suski, woj. małopolskie”.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Województwa małopolskiego nieodpłatnego ograniczonego zarządzania drogą wojewódzką nr 957 na odc. 080 km 2+450-3+061,5, utrzymanie letnie i zimowe.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Zawoi.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Zawoi

18.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały XI/96/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Zawoja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nad nazwą „Dolina Skawicy”.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych na terenie Gminy Zawoja.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych                    z terenu Gminy Zawoja.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2015-2029.

24.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

25.   Procedura absolutoryjna:

1.       Rozpatrzenie:

a)      sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2015 rok,

b)      sprawozdania finansowego Gminy Zawoja za 2015 rok,

c)       Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Zawoja,

d)      Informacji o stanie mienia Gminy Zawoja,

e)      Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,

f)       Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

2.       Dyskusja.

26.   Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Zawoja za rok 2016.

27.   Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2016.

28.   Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2016.

29.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

30.   Wolne wnioski.

31.   Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

 

Jerzy Pająk

Opublikowano: 
czwartek, 22 Czerwiec, 2017 - 15:45