ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 23 czerwca 2017 r.             

RG. 0012.3.28.2017.SBR                                                      

 

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych. Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi- zaopiniowanie proponowanego projektu.
  4. Bezpieczeństwo na placach zabaw (wizja w terenie).
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

                                                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                 Władysława Trybała

Opublikowano: 
poniedziałek, 26 Czerwiec, 2017 - 09:30