OGŁOSZENIE

 

GKI.7031.86.2017.KM                                                                   

 Zawoja, dnia 14.07.2017r.

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.86.2017.KM

- Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.-etap II

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.
W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:
- analiza stanu nieruchomości;
-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

              

2. Zakres usług:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne, poprzez wydzielenie części działek nr ewid.: 14249/1, 14177/1, 14210, 14249/3, 14070, 11738/1, 11780, 11742/2, 11738/8, 20526/1, 20526/5, 20513, 20514, 20837/1, 19285, 19284, 16494/1, 16494/2, 16471, 16577, 16300, 15815/2, 16200/1, 16269/4, 16603/2, 16671/2, 16671/1, 18520, 18519, 20349/3, położonych w Zawoi oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej będącej podstawą wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

3. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do ………………… 2017 r.

 
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

4.1 Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 2,
c) Kopie posiadanych uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem),
d) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4.2 Ofertę zawierającą powyższe informacje należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 24 lipca 2017 r. godz. 10:00 pocztą (oferta musi najpóźniej w tym dniu o tej godzinie zostać doręczona Zamawiającemu, nie decyduje data nadania) lub osobiście do siedziby Zamawiającego – dziennik podawczy. Ofertę należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „  Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.-etap II” nie otwierać do godziny 10:30

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

a) Cena – 90%

1 %= 1 pkt

cena najniższej oferty
--------------------------- x 90 = ilość punktów dla oferty ocenianej
cena oferty ocenianej

b) Termin realizacji – 10 %

1 %= 1 pkt

w terminie do 15 grudnia 2017r. –  1 pkt

w terminie do 01 grudnia 2017r.-    5 pkt

w terminie do 20 listopada 2017r.- 10 pkt

 

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów.

2) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugzawoja

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia : powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży kserokopie posiadanych uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą / osobami posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie rozdziału 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Krystyna Motowidło, tel. 33/ 8775-015 w. 113, e – mail: k.motowidlo@zawoja.ug.pl

 

Do pobrania:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
Opublikowano: 
piątek, 14 Lipiec, 2017 - 13:45