OGŁOSZENIE

 

Zawoja, dnia 22.08.2017

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.08.2017r. zakończył się termin składania ofert  w prowadzonym postępowaniu  ogłoszonym  w dniu 09.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-22 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

Joanna Dyrcz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi

 

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

W związku z odpowiedzią na zapytania z dnia 2017-08-14 treść ogłoszenia została zmieniona.
Termin składania ofert został wydłużony i ustalony na dzień: 2017-08-22 do godziny 9.00. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017.08.22 o godz. 9.30.
W związku z odpowiedzią na zapytanie w treści ogłoszenia dokonano następujących zmian:

Zapytanie nr 1:
Pyt.1
"Czy Zamawiający może podać parametry techniczne, jakie powinien posiadać Tor do nauki chodzenia z pkt. nr 1?"
Odpowiedź:
"W odpowiedzi na zapytanie dotyczące parametrów technicznych jakie powinien posiadać tor do nauki chodzenia zmieniono opis urządzenia. Parametry dla urządzenia po zmianie: "Tor do nauki chodzenia o stalowej konstrukcji z drewnianymi poręczami o regulowanej wysokości, urządzenie stacjonarne, bez zasilania elektrycznego".

W związku z udzieleniem odpowiedzi dokonano zmiany w załączniku nr 1 - specyfikacja przedmiotu zamówienia. W pozycji nr 1 - "Tor do nauki chodzenia" wykreślono zapis w kolumnie "opis/parametry" - "urządzenie pracujące oddzielnie z możliwością połączenia z bieżnią mechaniczną", dokonano wpisu: "Tor do nauki chodzenia o stalowej konstrukcji z drewnianymi poręczami o regulowanej wysokości, urządzenie stacjonarne, bez zasilania elektrycznego"


Zapytanie nr 2:
Pyt.1
"Czy Zamawiający dopuści trenażer eliptyczny z oporem magnetycznym, dotyczy pkt. 13?"
Odpowiedź:
"Zamawiający dopuści trenażer eliptyczny z oporem magnetycznym".

W związku z udzieleniem odpowiedzi dokonano zmiany w załączniku nr 1 - specyfikacja przedmiotu zamówienia. W pozycji nr 13 - "trenażer epileptyczny" dokonano wpisu: "dopuszcza się także trenażer epileptyczny z oporem magnetycznym"

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

  

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej:    www.gops-zawoja.pl

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Opis przedmiotu zamówienia.

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące wszystkie pozycje wykazane w załączniku nr 1.

 

 

2.Kody CPV:

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

33000000-0   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

 

3. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do  Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, 34-222 Zawoja Przysłop 886 i przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy  – do dnia 15 września 2017r.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.   

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych. 

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie  „Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 2017.08.18 do godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017.08.18 o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Do oferty należy dołączyć specyfikację stanowiącą załącznik nr 1 z wymienionymi cenami poszczególnych pozycji. Specyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i poglądowy dla Zamawiającego. Wiążąca jest cena kompleksowa wskazana w formularzu oferty. Zamawiający może żądać wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w zakresie ceny z formularza oferty i sumy cen wskazanych w specyfikacji, jednak nie może to zmierzać do zmiany wskazanej w ofercie ceny całkowitej.

2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza

3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)

- gwarancja (G)

L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta

 

 

za dane kryterium

1

Cena  (C)

88 %

88 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

12 %

0 pkt. - 12 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy, ale max do 24 miesięcy czyli 36 miesięcy łącznie - 0,5 pkt (np. 24 m-ce 6 pkt, 30 m-cy 9 pkt, 36 m-cy 12 pkt)

36 12 pkt)

12 pkt. - od 60 do 72 miesięcy i powyżej

 

 

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

 

 

Zasady punktacji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 24 miesięcy - okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.

Podana przez Wykonawcę ilość miesięcy gwarancji dotyczy sprzętu wymienionego w specyfikacji z oznaczeniem literką „G”.

Według poniższego wzoru:

Cena – waga kryterium 88 pkt         

Sposób obliczenia:

Pk1 = Cn / Cr x 88  pkt

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja – waga kryterium 12 pkt

Sposób obliczenia:

Pk2 = Gw / Gwn x 12 pkt

Pk2 - ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawane jest 0,5 punktu (Gw) - maksymalnie Gw=12

Gwn - największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 

6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

7.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

8. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot umowy wymieniony w specyfikacji na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisują istotne warunki umowy, stanowiące załącznik nr  3 do niniejszego zapytania.

2.Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 12 miesięcy a max.36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.

3. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne" i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:

a) wyborze wykonawcy,

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,

c) niezłożeniu żadnej oferty,

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

-  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

 Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Do pobrania

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie
  3. Istotne postanowienia Umowy
  4. Sprzęt rehabilitacyjny - tabela
Opublikowano: 
środa, 9 Sierpień, 2017 - 16:15