OGŁOSZENIE

 

Informacja – Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 11.09.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu  w trybie rozeznania rynku ogłoszonym w dniu 05.09.2017r. - Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-11 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 9.45 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

Informujemy, iż w dniu 29 sierpnia 2017 roku minął termin na składanie ofert do zapytania ofertowego z dnia 21 sierpnia 2017 roku na dostawę wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.
Zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Ogłoszenie zapytania ofertowego miało miejsce w bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...
Po raz drugi nie doszło do wyłonienia wykonawcy w powyższym trybie, bowiem we wcześniej ogłoszonym zapytaniu ofertowym z dnia 10 sierpnia 2017 roku na dostawę wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, ogłoszonego w trybie również nie doszło do wyłonienia wykonawcy.
Wobec tego, z uwagi na to, że prognozowana kwota zamówienia netto jest niższa, niż kwota o której mowa w rozdziale 6.6.3 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pkt 1 a), a Zamawiający dokonał jedynie nieistotnych zmian w specyfikacji przedmiotu zamówienia,

ogłasza się zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.6.2 w/w podręcznika, z pominięciem zamieszczania go w Bazie Konkurencyjności Funduszu Europejskich.

Poniżej w odrębnych plikach:

-treść zapytania ofertowego
-istotne postanowienia umowy
-formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
-specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Joanna Dyrcz

Kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Opublikowano: 
wtorek, 5 Wrzesień, 2017 - 16:45