OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.321.2017

WÓJTA GMINY ZAWOJA

z dnia 06 września 2017 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm. )oraz Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r/ w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządzam co następuje:

§1.

  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

§2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

§3.

  1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej.

  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej , na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia w terminie wskazanym w § 2. Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl lub pocztą tradycyjną ( liczy się data wpływu do Urzędu).

  3. Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja www.zawoja.ug.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.

 

§4.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie opublikowana do dnia 30 września 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zawoja.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach
  2. Treść zarządzenia
  3. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  4. Projekt Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
  5. Formularz konsultacji projektu Uchwały
Opublikowano: 
środa, 6 Wrzesień, 2017 - 17:15