XXXVII SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

 Zawoja, dnia 7 września 2017 r.

RG.0002.37.2017.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXVII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 14 września 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Nr XXXVI/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na  poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 5. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawoja za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2015-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawoja za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/349/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/321/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zawoja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Gminy Zawoja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Zawoi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi, nieruchomości oznaczone nr działki ewid. 1913/3, 1913/5, 1917/4 o łącznej powierzchni 0,1850 ha, położone w Zawoi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja
 
Jerzy Pająk

 

Opublikowano: 
czwartek, 7 Wrzesień, 2017 - 14:30