OGŁOSZENIE

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu  18 października 2017 r. o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 14901/3 o pow. 0,0480 ha , położonej w Zawoi, powiat Suski, stanowiącej własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00030600/6.

W przetargu - brak uczestnika przetargu.

Cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta ze względu na brak uczestnika.

Z uwagi na brak uczestnika przetarg został zakończony wynikiem negatywnym

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

 

 

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Przedmiotem I przetargu  jest nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 14901/3 o pow.0,0480 ha , położona w Zawoi, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00030600/6. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 18 grudnia 2015 r.  poz. 8355) działka nr ewid. 14901/3 położona jest w terenie oznaczonym symbolem  częściowo  41MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo ZR  tereny zieleni naturalnej  i częściowo 2KDL – tereny komunikacji.
 

2. Opis

Nieruchomość położona w Zawoi Centrum. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i użytkowa. W odległości  kilkudziesięciu  metrów  znajduje się  szkoła, kościół, zabudowa handlowo-usługowa .  W południowej części  Gminy Zawoja  położone jest pasmo Babiej Góry, wyciąg narciarski Mosorny Groń i wyciągi orczykowe. Nieruchomości  cechuje dobra lokalizacja.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi brutto 39.606,00 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 7.406,00 zł).

 

Przetarg odbędzie się w dniu  18 października 2017 r. o godz.  10,00 w Sali  Narad
Urz
ędu Gminy Zawoja

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 14 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy : Nr 67 8799 0001 0020 0200 0101 0005 Bank Spółdzielczy Jordanów Oddział w Zawoi

Wadium należy wnieść  w pieniądzu. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku  bankowego Urzędu Gminy Zawoja.

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. minimalnie  396 zł

 

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa w całości nabywca nieruchomości.

 

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu  do dnia  zawarcia umowy sprzedaży ( wpływ pieniędzy na konto urzędu). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:- dowodu wpłaty wadium,

 - przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w – przypadku reprezentowania innej osoby, również dokument pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, ewentualnie dokument pełnomocnictwa,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, ewentualnie stosowne pełnomocnictwo,
- w przypadku małżonków:

w przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka nieobecnego, umocowujące do udziału
w przetargu na nabycie nieruchomości i zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego konieczne jest pisemne oświadczenie małżonka o nabywaniu nieruchomości do majątku odrębnego. W przypadku istnienia małżeńskiego ustroju rozdzielności majątkowej konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie tego ustroju.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja
tel. 33 8775 015, 33 8775 400 wewn.113.

Opublikowano: 
poniedziałek, 11 Wrzesień, 2017 - 13:15