OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” Skawica z siedzibą w Skawicy 278, 34-221 Skawica – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

 

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

  1. Rodzaj  zadania: Kultura fizyczna  sport  i rekreacja 
  2. Tytuł zadania publicznego:

„Przebudowa  boksów dla zawodników  rezerwowych - LKS „Huragan”

  1. Wysokość środków  publicznych:

Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji w wysokości 7.000,00 złotych
(słownie: siedem tysięcy złotych).

  1. Prawidłowość  złożonej  ofert:

Ofertę złożono w trybie pozakonkursowym w dniu 01 września  2017 r. na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia  2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) na zadanie wynikające z priorytetów określonych w Uchwale Nr XXV/235/2016  Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami  pozarządowymi  na 2017 r.

  1. Tryb postępowania:

Oferta została zamieszczono w dniu 01.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Zawoi, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja na okres od 01.09.2017 r. do 08 września  2017 r.- w tym czasie nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowej oferty.

  1. Rozstrzygnięcie:

Biorąc pod uwagę spełnienie  przez  oferenta  wymogów z art.  19a ust.1 , ust. 6 i ust. 7 w/w LKS „Huragan” z siedzibą w Skawicy 278, 34-221 Skawica, otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania  publicznego  pod nazwą „Przebudowa boksów dla zawodników  rezerwowych – LKS „Huragan” w kwocie 7.000,00 złotych słownie: siedem tysięcy złotych. Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada
2017 r.

 
WÓJT  GMINY ZAWOJA
/-/ Marcin Pająk

Zawoja, dnia 11 września 2017 r.

 

Do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE NR WT.0050.322.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Opublikowano: 
poniedziałek, 11 Wrzesień, 2017 - 13:30