OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

   


Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej:    www.gops-zawoja.pl,  www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Opis przedmiotu zamówienia.

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, www.zawoja.ug.pl,  na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.Kody CPV:

 
39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

3. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do  Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, 34-222 Zawoja Przysłop 886.

5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z terminem wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do 29 września 2017r.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych. 

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie  „Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 2017.09.19 do godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017.09.19 o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie całości zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Do oferty należy dołączyć specyfikację stanowiącą załącznik nr 1 z wymienionymi cenami poszczególnych pozycji. Specyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i poglądowy dla Zamawiającego. Wiążąca jest cena kompleksowa wskazana w formularzu oferty. Zamawiający może żądać wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w zakresie ceny z formularza oferty i sumy cen wskazanych w specyfikacji, jednak nie może to zmierzać do zmiany wskazanej w ofercie ceny całkowitej.

2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza

3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)
- termin dostawy (T)

 

Według poniższego wzoru:

Cena – waga kryterium 90% (od 0 do 90 pkt)         

Sposób obliczenia:

Pk1 = Cn / Cr x 90  pkt
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej

 

Termin dostawy – waga kryterium 10 % (od 0 do 10 pkt)

Punkty w kryterium termin dostawy będą przyznawane w następujący sposób:

Wykonawca który zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia uzyska:

- 10 punktów, za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do 25 września 2017r.
- 0 punktów otrzyma Wykonawca który zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie

dłuższym niż do 25 września 2017r., ale maksymalnie do 29 września 2017r.

Pk2- liczba punktów dla kryterium

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu dostawy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 

6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

7.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

8. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu umowy do Domu Dziennego Pobytu w Zawoi w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.

2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne" i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:

a) wyborze wykonawcy,
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
c) niezłożeniu żadnej oferty,
d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
-  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

  1. Formularz ofertowy,

  2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

  3. Istotne postanowienia umowy

Opublikowano: 
wtorek, 12 Wrzesień, 2017 - 09:00