OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi w formie dwóch posiłków dziennie: pierwszego w godzinach dopołudniowych w formie II śniadania i drugiego posiłku w godzinach popołudniowych w formie dwudaniowej obiadokolacji.

 

Kody CPV

55521200-0 – usługi dowożenia posiłków

55523000-2 – usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw i instytucji

 

2. Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych codziennie na bieżąco, z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego dla 30 osób dorosłych, ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

3. Posiłki będą dostarczane do Domu Dziennego Pobytu w Zawoi przynajmniej raz dziennie tak aby: pierwszy posiłek mógł zostać wydany do godziny 9:00 a drugi gorący do godziny 13:00.

Za podanie posiłków osobom korzystającym z DDP w Zawoi odpowiedzialny jest Zamawiający.

4. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez Wykonawcę.

5. Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez dietetyka Wykonawcy i uwzględniać będzie następujące warunki:

a) wśród osób, dla których przygotowywane są posiłki mogą znajdować się osoby chore na cukrzycę, schorzenia wątroby i zaburzenia lipidowe, a także osoby ze schorzeniami jelit, wobec czego posiłki powinny być zróżnicowane pod kątem potrzeb żywieniowych tych osób, z uwzględnieniem punktu 6 poniżej,

b) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant,

c) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,

d) posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne osoby dorosłej w ten sposób, że pierwszy posiłek powinien mieć wartość kaloryczną 350-450 kcal, a drugi posiłek wartość kaloryczną 450-700 kcal,

e) w minimum 1 posiłku dziennie powinny znaleźć się produkty zbożowe pełnoziarniste (różne rodzaje kasz, makaronu, ryżu, pieczywa),

f) nie należy stosować wędlin tłustych, np. mielonki i mortadeli, parówek, pasztetu, pasztetowej. Zaleca się stosowanie wędlin chudych, np. polędwica, szynka,

g) mleko i jego przetwory powinny być o obniżonej zawartości tłuszczu (2%),

h) przynajmniej raz w tygodniu w skład posiłku obiadokolacji wchodzi ryba, i jeden raz w tygodniu inne mięso,

i) obiadokolacja składa się każdorazowo z zupy i II dania,

6. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych (chorych na cukrzycę, schorzenia wątroby i zaburzenia lipidowe, a także osób ze schorzeniami jelit). Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu.

8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godziny 12.00 jadłospis na kolejny tydzień ze wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez dietetyka Wykonawcy i dostosowany do potrzeb osób starszych, z uwzględnieniem schorzeń tych osób wskazanych przez Zamawiającego (chorych na cukrzycę, schorzenia wątroby i zaburzenia lipidowe, a także osób ze schorzeniami jelit).

9 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.

10. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – 23 października 2017 roku

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – 31 grudnia 2019 roku

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych.

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcę oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zadanie „Zapewnienie cateringu dla 30 podopiecznych Domu dziennego Pobytu w Zawoi”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 16.10.2017rdo godz. 9.00w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 16.10.2017r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

 

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

 

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą cenę kompletnego zestawu cateringowego dziennie dla jednej osoby (II śniadanie i obiadokolacja dla jednej osoby). Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy będzie liczone, jako iloczyn ceny za jeden komplet cateringowy, ilości osób dla których dostarczono posiłek danego dnia oraz ilości dni faktycznego wykonywania zamówienia.

Zamawiający może żądać wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w treści oferty, jednak nie może to zmierzać do zmiany wskazanej w ofercie ceny całkowitej.

2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza

3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

a) cena (C)

b) doświadczenie Oferenta w realizacji usług cateringowych zbieżnych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego w zależności od ilości obsługiwanych osób i czasu świadczenia usługi w okresie 24 miesięcy przed złożeniem oferty (D) [na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 2]

Według poniższego wzoru:

 

A Cena – waga kryterium 80% (od 0 do 80 pkt)

Sposób obliczenia:

Pk1 = Cn / Cr x 80 pkt

Pk1 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

B Doświadczenie oferenta – waga kryterium 20 % (od 0 do 20 pkt)

Punkty w kryterium doświadczenie oferenta będą przyznawane w następujący sposób:

Pk2a = Or/Om x 10 pkt

Pk2a – ilość punktów dla kryterium pod względem ilości osób obsługiwanych

Om – największa ilość osób

Or – ilość osób oferty rozpatrywanej

Pk2b = Cr/Cm x 10 pkt

Pk2b – ilość punktów dla kryterium pod względem czasu trwania usługi

Cm – najdłuższy czas trwania usługi (w dniach)

Cr – czas trwania usługi oferty rozpatrywanej (w dniach)

Pk2a + Pk2b = Pk2

 

Wskazane przez oferentów czasy wykonywania usług i ilość osób objętych wcześniejszymi zamówieniami podlegają sumowaniu celem dokonania ich oceny w kryterium doświadczenie oferenta.

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2).

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

7. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

9.Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,

- została złożona po terminie składania ofert.

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj., aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była minimum jedna osoba:

- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868), albo

- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), albo

- bezdomna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne" i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

 

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:

a) wyborze wykonawcy,

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,

c) niezłożeniu żadnej oferty,

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej ofert i załączników.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem
  2. Załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług
  3. Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy

 

Opublikowano: 
piątek, 6 Październik, 2017 - 10:00