ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 09.11.2017 r.

RG. 0012.5.5.2017.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi wniesionej przez rodziców z przysiółka Zawoja Przysłop na działalność Wójta Gminy Zawoja.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Matyja

Opublikowano: 
czwartek, 9 Listopad, 2017 - 15:30