OGŁOSZENIE

 

Zawoja, dnia  10.11.2017 r.

RG. 0012.1.17.2017.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 15 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wydanie opinii do projektów uchwał.
  4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski

Opublikowano: 
piątek, 10 Listopad, 2017 - 13:00