OGŁOSZENIE

 

Nabór projektów do aktualizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023

 

Od dnia 20 listopada 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają również możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią aktualizowanego aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,w ramach ogłoszonego konkursu  po spełnieniu warunków przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą. 

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego rewitalizacji można zapoznać się w: Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zawoja.ug.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307,

c. bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, w godzinach pracy tj. pn – czw. 7.30 -16.00, pt 7.30 -13.30,

Harmonogram:

  • 15 listopad 2017 r.  – ogłoszenie naboru projektów do GPR.
  • 20 listopad 2017 r.  - rozpoczęcie naboru projektów do GPR.
  • 04  grudzień 2017 r.  - zakończenie naboru projektów

Załączniki do pobrania:

UCHWAŁA NR XXV/233/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1260209,uchwala-nr-xxv2332016-rady-gminy-zawoja-z-dnia-10-listopada-2016-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zde.html

UCHWAŁA NR XXV/234/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja

https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1260217,uchwala-nr-xxv2342016-rady-gminy-zawoja-z-dnia-10-listopada-2016-r-w-sprawie-przystapienia-do-opraco.html

UCHWAŁA NR XXXV/327/2017 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/312/2017 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023

https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,a,1335073,uchwala-nr-xxxv3272017-rady-gminy-zawoja-z-dnia-14-czerwca-2017-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi31.html

 

Formularz zgłaszania Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów  do aktualizacji  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja (plik doc.)

Opublikowano: 
środa, 15 Listopad, 2017 - 09:00