OGŁOSZENIE

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Zawoja przypomina, że do  końca 2017 roku dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego - którym jest najczęściej koło łowieckie - zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku szkód wyrządzonych na działkach budowlanych podmiotem uprawnionym do szacowania szkód jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, spowodują że za w/w szkody odpowiadać będzie Skarb Państwa, a dzierżawca bądź zarządca wyłącznie za szkody powstałe przy wykonywaniu polowania. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów powinien złożyć do właściwego wojewody ewentualnie wójta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia szkody znajdują się do pobrania na stronie Urzędu Gminy: http://www.zawoja.ug.pl/node/2585 Jednocześnie przypomina się, że Ustawa Prawo łowieckie nakłada na właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Opublikowano: 
środa, 6 Grudzień, 2017 - 14:30