OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zawoja  o konkursie na realizację projektów  służących  rozwojowi sportu na terenie  Gminy  Zawoja  realizowanych   w roku 2018.

 

Działając na podstawie § 7 .1.  Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października  2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu  udzielania  i rozliczania   dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi  sportu  oraz  kontroli  ich wykorzystania, Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na realizację   projektów służących  rozwojowi  sportu.

  1. Przedmiot zgłaszanych projektów

 

Zadanie  Nr 1

pn. Szkolenie  drużyn piłkarskich,  udział   w rozgrywkach ligowych i  w imprezach  piłkarskich   wsi Zawoja

 

Wysokość  środków finansowych  zaplanowanych    na realizację   tego zadania  w 2018 r.  wynosi  60.000,00 zł ( słownie  : sześćdziesiąt  tysięcy złotych)

Zadanie  Nr  2

pn. Szkolenie  drużyn piłkarskich, udział w  rozgrywkach ligowych i w imprezach  piłkarskich wsi Skawica

Wysokość środków finansowych  zaplanowanych  na realizację tego zadania  w 2018 r.  wynosi  50.000,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych)

  1. Termin  i warunki realizacji   przedsięwzięć  oraz formy wypłaty   dotacji

1)      Realizacja  zadań będących  przedmiotem  konkursu przewidziana jest  od  15 stycznia 2018 r. do 15 grudnia  2018 r.

2)      Zadanie  powinno   być realizowane  z najwyższą starannością  w  zakresie opisanym        w wniosku, zgodnie z zawartą  umową oraz obowiązującymi  standardami  i przepisami  prawa.

3)      Dotacja   na realizację  zadań  wynosi  100% całkowitych  kosztów  poszczególnego zadania w projekcie.

4)      Terminowe złożenie   poprawnego i kompletnego wniosku nie jest  równoznaczne              z przyznaniem   dotacji.

5)      Dotacja będzie  wypłacana  w transzach , których  wysokość  będzie  określona                   w umowie.

6)      Podmioty  wyłonione w konkursie  zobowiązane są   do  prowadzenia  wyodrębnionej dokumentacji  finansowo -  księgowej  środków otrzymanych  na realizacje zadania.

  1. Warunki  merytoryczne  i finansowe jakie   powinien  spełniać  projekt  i objęte  w nim  przedsięwzięcia  z zakresu  rozwoju  sportu.

1)      W konkursie   projektów  mogą uczestniczyć  kluby sportowe w rozumieniu  art. 3 i  art. 4  ustawy  z  dnia  25 czerwca  2010 r.  ( Dz. U. z  2016 r.  poz. 176  z późn. zm.), nie należące   do  sektora  finansów  publicznych i nie działające  w celu osiągnięcia   zysku, prowadzące działalność  sportową i mające siedzibę na terenie  Gminy  Zawoja.

2)      Zgłoszony  projekt  powinien przyczynić  się  do osiągnięcia  co najmniej   jednego               z następujących  celów   publicznych:

a)      poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie  Gminy; 

b)      wspieranie  organizacji imprez  oraz zajęć  sportowych;

c)       wspieranie   programów pozwalających  na osiągnięcie  wysokiego  poziomu  sportowego;

d)      zwiększenie  dostępności  mieszkańców  Gminy Zawoja do działalności   sportowej;

e)      pobudzenie  kreatywności i wpływu społeczeństwa  na rozwój sportu na terenie  Gminy  Zawoja;

f)       kreowanie  pozytywnego  wizerunku Gminy  Zawoja poprzez sprzyjanie  współzawodnictwu sportowemu na wszelkich  poziomach.

3)      Środki  finansowe  przyznane w ramach dotacji  na realizację  zadania  można  wykorzystać  m.in. na:

a)      wynagrodzenie  trenerów   i instruktorów,

b)      zakup odzieży  sportowej oraz obuwia  sportowego,

c)       zakup sprzętu  sportowego,    niezbędnego do realizacji  zadania,

d)      pokrycie kosztów  organizowania  zawodów  sportowych, turniejów  lub meczy takich jak:

usługi sędziowskie, obsługa  medyczna  zawodów, turniejów  lub meczy,  ochrona podczas zawodów  sportowych,

e)      pokrycie kosztów  uczestniczenia  w zawodach  sportowych , turniejach  lub meczach,

  • organizowanych  na terenie kraju, takich jak:- koszty zakupu usług  transportowych, wyżywienia oraz zakwaterowania,

f)       pokrycie  kosztów  transportu, wyżywienia i zakwaterowania  podczas organizowanych 

na terenie kraju obozów  ( zgrupowań) sportowych przygotowujących zawodników  do

rozgrywek  organizowanych  przez  PZS,

g)      opłaty  umożliwiające  udział w zawodach  sportowych ( opłaty  startowe, uprawnienia zawodników  itp.),

h)      pokrycie kosztów  korzystania  z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

4)  Z dotacji  nie mogą  być  sfinansowane  lub dofinansowane  wydatki z tytułu:

       a) transferu zawodnika z innego  klubu sportowego,

b)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych  na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,

c)       zobowiązania  klubu  sportowego z tytułu zaciągniętej  pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów  obsługi zadłużenia,

d)      prowadzenia  księgowości.

 

  1. 4.       Termin zgłaszania  wniosków  o dotację

1)      Wniosek  o udzielenie   dotacji należy  złożyć  na formularzy stanowiącym załącznik do niniejszego  ogłoszenia  w nieprzekraczalnym  terminie  do 29 grudnia  2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej  kopercie  opisanej   wg wzoru:

 

 

Nazwa i adres  organizacji

 

 „ Konkurs  projektów wspierających  rozwój sportu na terenie Gminy  Zawoja  w 2018 r.

Zad. 1 pn. Szkolenie drużyn piłkarskich,  udział   w rozgrywkach ligowych i w imprezach  piłkarskich   wsi Zawoja

 

Nazwa  projektu:…………………………………………………………..

 

 

2)      Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, przy czym
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

3)      Do wniosku  należy dołączyć:

a)       statut  organizacji

b)      dokument  potwierdzający  udział w  zawodach organizowanych  przez  polskie lub okręgowe  związki  sportowe

c)      pełnomocnictwa  do działania  w imieniu  organizacji ( w przypadku  gdy wniosek  o dotację  podpisują osoby  inne  niż umocowane  do reprezentacji  zgodnie ze statutem  organizacji.

4)       Załączniki  przedkładane  w formie  kserokopii  powinny  być potwierdzone  za zgodność  z oryginałem  przez  osoby  upoważnione   do reprezentowania  klubu sportowego.

  1. Kryteria oceny wniosku (projektu)

1)      Zgodnie z zapisami w § 9 Uchwały  Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja
z dnia 26 października  2017 r. w sprawie określenia  warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu  oraz kontroli ich wykorzystania, Wójt Gminy Zawoja uwzględnia w szczególności:

a)      dochowanie wymagań formalnych,

b)      znaczenie zgłoszonego projektu do realizacji celu publicznego określonego  w pkt 3 ppkt 2,

c)      wysokość środków budżetowych przeznaczonych  na  zorganizowany  konkurs projektów,

d)      przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu
(kosztorys  projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu.

e)      możliwość realizacji projektu  przez  wnioskodawcę,

f)       dotychczasowe wykorzystanie  przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy  Zawoja, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się
z otrzymanych środków.

2)      Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Zawoja, uwzględniając  kryteria oceny wniosków o których mowa w pkt 5 niniejszego  ogłoszenia.

3)      Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w terminie określonym przez  Wójta uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

4)      Po wyborze  projektów  Wójt  Gminy:

1)      informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane  projekty oraz o projektach, które zostały odrzucone,

2)      uzgadnia  z wnioskodawcą ostateczny zakres projektu i kwotę na jego realizację.

3)      zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Zawoja informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach
i ich przedmiocie.

4)      Wójt Gminy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach unieważnić  konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek:

- stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcia umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej  nie można   było  wcześniej  przewidzieć.

5)      Rozpatrzenie  wniosków przez Wójta  Gminy  Zawoja nastąpi  w terminie  do  15 stycznia   2018 r.

 

  1. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje na temat  konkursu można uzyskać pod nr tel. 33 8775015 w. 123,
e – mail d.lasa@zawoja.ug.pl

 

Do pobrania:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji
Opublikowano: 
wtorek, 12 Grudzień, 2017 - 15:30