OGŁOSZENIE

 

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZAWOJAK” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym UKS Zawojak w Zawoi”. Informuję, że w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 13 grudnia 2017 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

 

Informację  zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

Załącznik:

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Opublikowano: 
środa, 13 Grudzień, 2017 - 14:30