ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawoja, dnia 29.12.2017 r.

RG. 0012.1.20.2017.SBR

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 3 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Prace nad budżetem na rok 2018.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski

Opublikowano: 
wtorek, 2 Styczeń, 2018 - 10:45