OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY ZAWOJA 

 

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami); w związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2017r. nowego operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica, jednostki ewidencyjnej Gminy Zawoja, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 8898 z dnia 18 grudnia 2017r.; zawiadamiam o podjęciu w dniu 25 stycznia 2018r. przez Radę Gminy Zawoja Uchwały Nr XLI/411/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, przyjętego uchwałą Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015r.

 

Przedmiotem zmiany planu jest teren wskazany w załączniku graficznym do Uchwały Nr XLI/411/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018r.

 

Wnioski dotyczące w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie do 15 marca 2018r.

 

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikowano: 
czwartek, 8 luty, 2018 - 10:45