ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 08.02.2018 r.

RG. 0012.1.2.2018.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.       Wydanie opinii do projektów uchwał.

4.       Inwestycje, przetargi na 2018 rok oraz ich realizacja.

5.       Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

6.       Sprawy bieżące.

7.       Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przewodniczący http://www.viagrabelgiquefr.com/ Komisji

Jan Borkowski

Opublikowano: 
czwartek, 8 luty, 2018 - 12:30