ZAWIADOMIENIE

 

 Zawoja, dnia 11 kwietnia 2018 r.

RG. 0012.7.19.2018.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – wydanie opinii.

4. Dyskusja nad stanem turystyki w Gminie Zawoja.

5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Bogdan Kidoń

Opublikowano: 
środa, 11 Kwiecień, 2018 - 15:45