ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 17 kwietnia 2018r.

RG.0012.4.11.2018.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wypracowanie wspólnego stanowiska przy przyjmowaniu i szacowaniu szkód łowieckich na terenie Gminy Zawoja.
  4. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – wydanie opinii.
  5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Matyja

 

Opublikowano: 
wtorek, 17 Kwiecień, 2018 - 15:00