XLIV SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

Zawoja, dnia 17 kwietnia 2018 r.

RG.0002.44.2018.SBR

Radny/a Gminy Zawoja

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 4. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wicestarosty Suskiego w sprawie planowanych inwestycji w Gminie Zawoja na 2018 r.
 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zawoja.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Zawoja z realizacji programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pożytku publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/432/2018  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/433/2018  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
 13. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Zawoja za rok 2017.
 14. Przedstawienie i przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Gminy Zawoja na rok 2018.
 15. Dyskusja z udziałem Parlamentarzystów na temat uregulowań prawnych. Propozycje zmian dla lepszego funkcjonowania i możliwości rozwoju Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2018-2029.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Jerzy Pająk

Opublikowano: 
wtorek, 17 Kwiecień, 2018 - 15:00