UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 09 maja 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przysłop z siedzibą w Zawoi 886, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „ Przygotowanie, wydanie, promocja książki „PRZYSŁOP Z WIDOKIEM NA HISTORIĘ". Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego".

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Opublikowano: 
czwartek, 10 Maj, 2018 - 10:00