ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 11.05.2018 r.

RG. 0012.5.9.2018.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia JST oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury – procedura absolutoryjna – c.d.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 późn zm.).

 

Przewodnicząca Komisji

Agata Matyja

Opublikowano: 
wtorek, 15 Maj, 2018 - 08:30