ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 11 czerwca 2018 r.

RG. 0012.1.6.2018.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 13 czerwca 2018 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wydanie opinii do projektów uchwał.
  4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski

Opublikowano: 
poniedziałek, 11 Czerwiec, 2018 - 11:45