UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych z siedzibą w Zawoi 1476, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na  realizację zadania publicznego pn. „Skwerek edukacyjny atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców i gości Gminy Zawoja ”. Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 12 czerwca 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację  zadania publicznego  pn. „Skwerek edukacyjny atrakcyjnym miejscem spotkań  mieszkańców i gości Gminy Zawoja”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą  rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź.zm.).

 

Informację  zamieszczono:

  • w Biuletynie  Informacji Publicznej  na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie  internetowej Urzędu  Gminy  Zawoja

 

Załącznik:

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

 

Opublikowano: 
wtorek, 12 Czerwiec, 2018 - 15:00