XLV SESJA RADY GMINY ZAWOJA

 

 Zawoja, dnia 14 czerwca 2018 r.

RG.0002.45.2018.SBR                 

Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994)

 

zwołuję

XLV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz.  10 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Informacja Wójta Gminy Zawoja o realizacji uchwał podjętych na  poprzedniej  sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 4. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Rozpatrzenie:
 1. Procedura absolutoryjna:

a)      sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2017 rok,

b)      sprawozdania finansowego Gminy Zawoja za 2017 rok,

c)       Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zawoja,

d)      Informacji o stanie mienia Gminy Zawoja,

e)      Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

f)       Opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawoja odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Zawoja za rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych                    z terenu Gminy Zawoja.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2018-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Zawoja z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawoja za rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Zawoja – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały XXXIX/384/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do I i II grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Zawoja.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej komisji Statutowej Rady Gminy Zawoja oraz trybu wprowadzania zmian do Statutu Gminy Zawoja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/430/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą NR XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Jerzy Pająk

Opublikowano: 
czwartek, 14 Czerwiec, 2018 - 15:00