OGŁOSZENIE

 

Projekt „ MAŁOPOLSKI TELE- ANIOŁ

trwa rekrutacja !!!

 

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia ? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele – Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc.

 

Małopolski Tele – Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W rozpoczynającym się pilotażu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować aż 10 tysięcy osób.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

 

Wzajemna współpraca w ramach Projektu dotyczy prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców gminy Zawoja ( starszych, chorych, niepełnosprawnych ) oraz ich rodzin, które wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i pomoc w ich rekrutacji.

 

W ramach projektu niesamodzielni i samotni pacjenci zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Do każdego z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, zamiast jednak wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „ SOS „ - wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pracują eksperci ( m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy ), którzy udzielają potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon.

 

Co ważne na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić – urządzenie ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, osoba posiadająca opaskę musi nacisnąć zielony przycisk ( symbol „ dymków „ ) - w ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy Centrum Teleopieki, ale także np. jej bliscy.

 

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty przycisk ( z symbolem „ ludzi „ ), można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków.

 

Oprócz opaski bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Planuje się, że jedna osoba może być objęta usługami opiekuńczymi przez okres ok. 12 m – cy w liczbie ok. 20 godzin miesięcznie.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem tj:

·         osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie ), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

·         osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15 ( współwystępowanie różnych przesłanek ) wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020;

·         osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

·         osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

·         osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa).

 

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z pomocy społecznej, w ramach Tele – Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

Pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie więc przyznana:

 

·         osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.;

·         osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt.10 stawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

·         osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Okres I tury rekrutacji trwa do 31 października 2018r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz pobrać stosowne formularze zgłoszeniowe załączone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/teleaniol.

 

Formularze zgłoszeniowe można też pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, w przypadku osób niesamodzielnych, które nie wychodzą z domu prosimy o kontakt telefoniczny : 33) 8775 – 049 lub 33 ) 8776 -660 - pracownik socjalny dostarczy formularz podczas wizyty w terenie i udzieli pomocy w wypełnienia wniosku.

 

Wypełnione formularze należy bezpośrednio złożyć lub przesłać :

·         Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34 – 200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5

e- mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

·         Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

·         Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

·         Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Radziwiłłowska 1, 31- 026 Kraków

 

W biurze projektu (Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34 – 200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5) po wcześniejszym umówieniu spotkania istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku.

Dane kontaktowe do biura projektu Sucha Beskidzka:

e- mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

 

Dodatkowych informacji o projekcie „Małopolski Tele – Anioł „ udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi tel. 33) 8775 - 049

Opublikowano: 
wtorek, 10 Lipiec, 2018 - 13:15