OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwały nr XLV/464/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

Przedmiotem zmiany planu jest korekta części tekstowej ustaleń planu.

Integralną częścią projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikowano: 
czwartek, 19 Lipiec, 2018 - 12:15