OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja

 

Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwał XLIV/447/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. oraz nr XLV/465/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja.

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie nowego terenu usługowo-rekreacyjnego oraz umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW na terenie planowanej inwestycji BPN polegającej na budowie Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi.

Integralną częścią projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikowano: 
czwartek, 19 Lipiec, 2018 - 12:15