OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie

o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2019 r.

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października  2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia NR WT. 0050. 441.2018 Wójta Gminy Zawoja  z dnia  09 sierpnia 2018 r. w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji projektu „Rocznego Programu  współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

 

ogłasza rozpoczęcie konsultacji „Gminnego Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

Termin konsultacji od 13 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018  r.

Forma konsultacji: pisemna na formularzu konsultacji znajdującego na stronie  internetowej Urzędu Gminy Zawoja www.zawoja.ug.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Zawoja

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych  zmian należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE
  2. Projekt programu współpracy na 2019 rok
  3. Formularz konsultacji
Opublikowano: 
piątek, 10 Sierpień, 2018 - 10:30