OBWIESZCZENIE

 

Zawoja, dnia 02.10.2018 r.

RL.6150.25.2018.BZP


Obwieszczenie


Na podstawie art. 42b ust. 1 e) ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 z późn. zm.)


WÓJT GMINY ZAWOJA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:


Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „KNIEJA" w Zawoi (obwód łowiecki nr 212), wyłożona jest w trzech częściach dla poszczególnych pod obwodów tj.:

  • część a) Leśniczówka Mosorne — dla pod obwodu obejmującego: Leśnictwo Skawica, Mosorne, Czatoża, pola i lasy prywatne górnej Zawoi,
  • część b) Leśniczówka Wełcza — dla pod obwodu całego Leśnictwa Wełcza, pola i lasy prywatne Wełczy,
  • część c) Lecznica Weterynaryjna Zawoja Centrum nr 2096 — dla pod obwodu obejmującego pola i lasy Zawoi Dolnej, Centrum i Podpolic.

Ponadto, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż zgodnie z art. 42b ust. 1 d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, książka pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu na wniosek złożony do Koła Łowieckiego w formie pisemnej, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Informacja zostanie udostępniona w formie pisemnej dla zainteresowanego.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.

Opublikowano: 
poniedziałek, 8 Październik, 2018 - 17:15