OGŁOSZENIE

 

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO


W dniu  11 października 2018 r.  wpłynęła  do tut. Urzędu  od  Ludowego Klubu Sportowego  „ HURAGAN” Skawica  z siedzibą  w  Skawicy  278, 34-221 Skawica    uproszczona  oferta  na  realizację  zadania   publicznego  pn. „ Przebudowa i montaż trybun sportowych  LKS  HURAGAN SKAWICA”. Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do 18 października   2018 r. każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego”.

Uwagi, które   wpłyną  do Urzędu  po terminie nie będą  rozpatrywane.


Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 450z póź.zm.).

WÓJT  GMINY ZAWOJA
/-/     Marcin Pająk


Informację  zamieszczono:

  • w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  UG Zawoja
  • na  tablicy informacyjnej w   Urzędzie  Gminy  Zawoja
  • na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Zawoja  

 

Załącznik :
Oferta  uproszczona  na realizację  zadania  publicznego

Opublikowano: 
czwartek, 11 Październik, 2018 - 15:45